Proces Zonnepark Molenallee

Proces Zonnepark Molenallee

De dorpsraad heeft contact gehad met een aantal raadsleden en een zienswijze ingediend over het de voorliggende vraag of het voorstel de inspraak in kan. We hebben uitstel bepleit t.a.v. de besluitvorming. De belangrijkste stukken hieruit vindt u hieronder:

“De vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp en de Energie Coöperatie Loenen (ECL) hebben begrepen dat Statkraft afgelopen December overgegaan is tot het doen van een vergunningsaanvraag voor een 14 MWp zonnepark in Loenen (Molenallee). Dorpsraad en ECL zijn niet op voorhand voor of tegen deze ontwikkeling (afhankelijk van de invulling!), maar wij maken ons echter wel grote zorgen over het proces dat wij tot nu toe hebben ervaren.

Statkraft heeft alleen de direct omwonenden (500 m criterium) betrokken bij het ontwerp en met ECL alleen gesproken over financiële participatie (tot 49,9% of 100%). Het overgrote deel van Loenen (>97%!) is dus nog niet geraadpleegd hierover, terwijl het gebied toch dicht tegen het dorp aan ligt en door de bewoners gezien wordt als integraal onderdeel van het dorp.

Wat ons betreft is het voor het verdere succes en draagvlak van de energietransitie in Loenen (maar ook in de andere dorpen) essentieel dat er een lokale draagvlaktoets komt. De dorpsraad heeft zich voorgenomen een dergelijke toets in het eerste kwartaal uit te voeren en ECL heeft aangegeven daarbij te willen ondersteunen. In de zomer van 2021 hebben we voor dat doel met een werkgroep een eerste concept lokaal afwegingskader gemaakt, die we echter hadden “geparkeerd”. Dit naar aanleiding van de nieuwe omgevingsvisie, die aangaf dat zonneparken alleen ten noorden van Apeldoom ontwikkeld zouden gaan worden. De huidige aanvraag van Statkraft zet dit nu weer in een ander daglicht, en daarom achten we alsnog een dergelijk draagvlakonderzoek als een essentieel deel van de te volgen procedure. Bij het uitblijven van een dergelijk onderzoek achten wij de kans op schade aan het draagvlak voor het energietransitie proces in Loenen (en omliggende dorpen) zeer groot.”

Tijdens politieke overleg op donderdag 20 januari werd duidelijk dat er door de fracties verschillend tegen het voorstel werd aangekeken. Door de grote meerderheid werd geconstateerd dat Statkraft op minimale wijze de participatie heeft vormgegeven en werd de initiatiefnemer nadrukkelijk verzocht meer aan de participatie te doen.

De twee insprekers, namens actiegroep Zonnegroen en namens de Dorpsraad Loenen verwoordden uitstekend de belangen en inzichten die in het dorp leven. Uiteenlopende meningen, maar allebei een voorstander om het dorp te raadplegen.

Door een meerderheid van de fracties werd helaas aangegeven dat het voorstel verder kon.

Daardoor hebben we nu dus maar zes weken om de enquête vorm te geven en op basis van de uitkomsten opnieuw een zienswijze in te dienen.

U hoort van ons!

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud