N786, Eerbeekseweg

N786, Eerbeekseweg

Tijdens het Kort-Geding heeft de rechter de primaire rechtsgrond uit de dagvaarding geheel overgenomen en uitgesproken dat:

  • De N786 in de dorpskom Loenen niet geschikt is/was voor het geleiden van zwaar vrachtverkeer
  • De (niet betwiste) verbreding ervoor zorgt dat bredere voertuigen w.o. zwaar vrachtverkeer zonder problemen gebruik kunnen maken van de N786
  • Daardoor sprake is van een gewijzigde weginrichting en van een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat het weggedeelte kan gebruiken
  • Om deze redenen een verkeersbesluit nodig is.

De rechter heeft in aanvulling daarop ook nog laten meewegen dat de wegwerkzaamheden deel uitmaken van een groter geheel van (deels verkeersbesluitplichtige) werkzaamheden t.b.v. een betere geleiding van zwaar vrachtverkeer.

Door de Provincie is hoger beroep aangetekend tegen het vonnis. De mondelinge behandeling hiervan is bij het Gerechtshof Arnhem is op dinsdag 25 januari 2022.
In de tussentijd overleggen we hoe tot een oplossing te komen voor de overlast op de korte en lange termijn van het verkeer, door en om Loenen. Daarbij gaat het niet alleen om vrachtverkeer, maar om alle gemotoriseerde voertuigen. Ook veilige routes voor fietsers hebben onze aandacht. De kom van Loenen zou ingericht en ervaren moeten worden als verblijfsgebied.

Er was een akkoord tussen Loenen/Apeldoorn en de dorpen rond de N786 met de Provincie. Uitgangspunt was 50% minder verkeer door Loenen. Hiermee is de Dorpsraad destijds akkoord gegaan. Overigens is meerdere malen beargumenteerd dat de N786 (door Loenen) steeds drukker wordt door nieuwbouw, toenemend toerisme, het Ereveld, de Veteranenbegraafplaats en ouder wordende inwoners (moeizaam veilig oversteken naar de Spar).

De argumentatie van de provincie dat er geen geld is voor aanleg van een alternatieve route om Loenen spreekt ons nog steeds totaal niet aan. Tijdens de besluitvorming over de besteding van geld van de provincie, worden ook prioriteiten, zoals noodzaak, gesteld. Geld is nooit het enige argument. Zet Loenen maar boven aan de lijst met toekomstig uit te voeren werkzaamheden.

De argumenten daarvoor zijn tweeledig:

  1. Het welzijn van de inwoners van Loenen is ernstig in gevaar door de veelheid aan (vracht) auto’s.
  2. Van de vijf plaatsen in Gelderland met vergelijkbare verkeersaantallen (circa 11.500 motorvoertuigen per etmaal!) hebben allen een rondweg, behalve Loenen. Ook zijn er rondwegen aangelegd om 3 plaatsen die aanmerkelijk minder verkeer hebben. We hebben het hier steeds over provinciale wegen.
  3. In de recente integrale mobiliteitsanalyse van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat dat de mobiliteitsbehoefte en het aantal verplaatsingen in de komende decennia met tientallen procenten toe zal nemen. Een voorbeeld is goederenvervoer over de weg met tussen de 5 tot 27 %.

Welzijn is een groot goed, en ook de Gemeente Apeldoorn is deze mening toegedaan en vecht samen met ons voor de leefbaarheid van ons mooie dorp. Binnenkort is er een bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de provincie. Natuurlijk voorzien we ze van alle bij ons bekende materiaal en cijfers.

We houden u op de hoogte en knokken voor een bevredigend resultaat.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud