Bijstand

Bijstand

Bijstand voor dak- en thuislozen

Mensen die dak- of thuisloos of in een vorm van maatschappelijke opvang verblijven, kunnen een bijstandsuitkering aanvragen. Deze uitkering noemen we een WWB-uitkering voor dak- en thuislozen.

Bijstand voor ondernemers

Het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) biedt financiële ondersteuning, begeleiding en advies aan (startende) ondernemers en doorstartmogelijkheden aan gevestigde ondernemers.

Ook biedt het GROS financiële bijstand aan zelfstandigen en ondernemers. Dit gebeurt op basis van de Participatiewet (PW), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).

Bijstandsuitkering

Heeft u geen of onvoldoende inkomsten uit werk? Gemeente Apeldoorn stimuleert en ondersteunt haar inwoners bij het vinden van betaald werk. Dit doet de gemeente op basis van de nieuwe Participatiewet. Als u (tijdelijk) niet zelf voor voldoende inkomen kunt zorgen, komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een eenmalige vergoeding voor bijzondere, noodzakelijke kosten. U ontvangt bijzondere bijstand voor deze kosten als u deze niet (helemaal) zelf kunt betalen uit uw inkomen en/of vermogen.

Kostendelersnorm

Kostendelersnorm betekent dit dat uw bijstandsuitkering wordt aangepast als u een woning deelt met meer volwassenen.

Kort gezegd betekent dit dat uw bijstandsuitkering wordt aangepast als u een woning deelt met meer volwassenen. Want dan kunt u de kosten samen delen, is de gedachte. De kostendelersnorm geldt voor volwassenen (21 jaar en ouder) die samen een woning delen. Dit kan een familie van elkaar zijn, maar dat hoeft niet.

Participatiewet

Per 1 januari 2015 vervangt de Participatiewet de WWB, de WSW en een deel van de Wajong. Waarom? Omdat de regering streeft naar één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die nog geen werk hebben of (tijdelijk) niet kunnen werken, blijft er een vangnet in de vorm van een (bijstands)uitkering.

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud